תקנון מועדון לקוחות

תקנון מועדון לקוחות - מייבן

אנו שמחים שברצונך להצטרף למועדון הלקוחות של המותג "מייבן" (להלן: "המועדון"), אשר מופעל ומנוהל על ידי קבוצת נ.ק.ש בע"מ (להלן: "החברה"). במועדון תוכלו להנות ממגוון מבצעים ותנאים ייחודיים לחברי המועדון שלנו.

החברה מפעילה את אתר האינטרנט שכתובתו: www.mayven.co.il (להלן: "אתר האינטרנט"). השימוש באתר האינטרנט כפוףלתקנון האתר.

הצטרפות למועדון

1.1 החברות במועדון תתאפשר לכל אדם, תושב ישראל, שגילו 16 שנים ומעלה, בכפוף לעמידה בכל הוראות תקנון זה. קטינים שגילם 16 שנים ומעלה המבקשים להצטרף כחברים במועדון נדרשים קודם להצטרפותם לקבל את אישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם לכך ולהוראות תקנון זה.

1.2  המעוניין להצטרף כחבר מועדון ימלא טופס בקשה מקוון להצטרפות למועדון. החברה תהיה רשאית לדחות כל בקשת הצטרפות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן נימוקים או הסברים לדחייה כאמור.

1.3  בשלב זה החברות במועדון אינה כרוכה בתשלום. אולם, החברה רשאית בכל עת לקבוע כי חברות במועדון תהיה כרוכה בתשלום דמי חברות במחיר ובתנאים שתקבע החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכפוף למתן הודעה מתאימה לפי הוראת סעיף 22 להלן.

1.4  החברות במועדון, כמו גם ההטבות הניתנות מכוחה, הן אישיות ובלתי ניתנות להעברה. חברות כאמור תהיה לתקופה בלתי מוגבלת, אשר מתחילה עם קבלת מסרון בדבר הצטרפות למועדון לטלפון הנייד שנמסר לחברה בעת ההרשמה.

1.5   במעמד ההצטרפות למועדון ייתכן שתתבקשו למסור לנו פרטים אישיים מזהים אודותיכם, לרבות שם מלא, כתובת, דרכי התקשרות, כתובת דואר אלקטרוני ועוד. השימוש בפרטים אלה יהיה בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה. דעו כי אינכם מחויבים על פי חוק למסור לנו מידע זה, אולם ללא מסירתו לא תוכלו להצטרף למועדון.

1.7   אם בחרתם למסור לנו פרטים כאמור ולהצטרף למועדון, אתם מחויבים למסור לנו פרטיםמלאים ומדויקים, וכן לעדכן אותנו בכל שינוי שיחול באיזה מן הפרטים שנמסרו בעת ההרשמה למועדון. החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל נזק, אובדן או הפסד כלשהם בשל אי-קבלת הודעה, הטבה, עדכון או דיוור אחר שמקום באי-עדכון פרטים כאמור.

ביטול החברות, הקפאתה או השהייתה

2.1   החברה תהא רשאית להשהות או לבטל את חברותו של כל חבר מועדון בשל, בין היתר, ביצוע כל מעשה או מחדל הנוגד הוראות כל דין, הסכם או תקנון זה, לרבות מסירת פרטים שגויים, שימוש לרעה בחברות במועדון, ביצוע התנהגות או מחדל פליליים, עידוד אלימות או גזענות או בכל מקרה אחר שתראה בו החברה עילה לביטול החברות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

2.2   חבר מועדון רשאי לבטל בכל עת את חברותו במועדון באמצעות משלוח בקשה לביטול חברות במועדון באמצעות דוא"ל שכתובתו info@mayven.co.il; בדואר רשום לכתובת קהילת ונציה 8, תל אביב; באמצעות פנייה למוקד השירות שלנו בטלפון 03-6375525; באמצעות הצ'ט בערוץ הוואטסאפ בטלפון 055-3055401, באמצעות המסנג'ר של פייסבוק או באמצעות הצ'ט בעמוד האינסטגרם של בית העסק.

2.3   בכל מקרה של פקיעת החברות או ביטול החברות במועדון, בין אם על פי החלטה החברה ובין אם בכל דרך אחרת, לרבות לפי סעיפים 7-8 לעיל, לא יהיה זכאי חבר המועדון להחזר כספי כלשהו של כל תשלום ששולם בקשר עם החברות במועדון (ככל ששולם כזה).

3. חשבון נקודות וזכאות לנקודות זכות

3.1  עם ההצטרפות למועדון, ייפתח לחבר המועדון "חשבון נקודות" במערכות החברה.

3.2  בחשבון הנקודות יצבור חבר המועדון נקודות, בהתאם למפורט להלן, אשר יכולות לשמש אותו לרכישות עתידיות באתר האינטרנט. כל נקודת זכות שוות ערך ל-10 אגורות.

בגין כל רכישה של מוצרי החברה באתר האינטרנט יזכה חבר המועדון בנקודות זכות, בכמות השווה לסכום הרכישה נטו, לאחר הנחות ומבצעים כלשהם.

מובהר כי החברה רשאית לשנות בכל עת את תנאי צבירת הנקודות, שיטת צבירת הנקודות בכפוף למתן הודעה מתאימה לפי הוראת סעיף 22 להלן.

3.4  על אף האמור, רכישות שהתשלום בעדן נעשה באמצעות מימוש נקודות זכות או רכישות ששולמו באמצעות שוברי זיכוי מסוג כלשהו אינן מזכות בנקודות זכות בגין אותה רכישה.

3.5 מימוש נקודות הזכות יתאפשר אך ורק עבור רכישת מוצרי החברה באמצעות אתר האינטרנט של החברה. המימוש יתאפשר עד לתקרה של 400 נקודות זכות בכל עסקה, והוא מותנה בקיומה של יתרת נקודות זכות מינימלית של 100 נקודות זכות. אין כפל מבצעים, דהיינו לא ניתן לממש נקודות זכות עבור מוצרים המוצעים במבצע, בהנחה או שהוחל עליהם קופון המקנה הנחה.

3.6  נקודות הזכות אינן ניתנות בשום מקרה להמרה בכסף או בשווה כסף. נקודות הזכות הן אישיות ובלתי ניתנות להעברה, להחלפה, לאיחוד או לכל שינוי אחר.

3.7  ביטול עסקה, החלפות והחזרות יבוצעו בהתאם לתקנון החברה ולמדיניות הביטולים העדכנית המפורסמת באתר החברה. על אף האמור, החזרת התמורה עקב ביטול עסקה שבוצעה באמצעות נקודות זכות תהיה גם כן בנקודות זכות, ובשום מקרה לא יינתן החזר כספי בגין רכישות כאמור.

3.8  נקודות הזכות תהיינה בתוקף למשך שנה אחת (12 חודשים) ממועד הרכישה האחרונה. חלפה שנה ממועד הרכישה האחרונה, יתאפס חשבון הנקודות כך שכל הנקודות שהיו בחשבון הנקודות של חבר המועדון עד לאותו מועד תימחקנה.
מובהר כי חשבונות גולד ופלטנום שאופסו יומרו באופן אוטומטי לחשבון בסיסי עקב איפוס נקודות כאמור בסעיף זה.

3.9  עם פקיעת תוקף החברות במועדון או ביטול החברות במועדון לפי הוראות תקנון זה, בין אם על פי החלטת החברה ובין אם בעקבות בקשת חבר המועדון, חשבון הנקודות יבוטל וכל הנקודות שנצברו עד אותו מועד תימחקנה ולא תהיה עוד לחבר המועדון אפשרות לממשן לאחר מועד זה.

4. הטבות נוספות

4.1  נוסף על הנקודות הנצברות כאמור בחשבון הנקודות של חבר המועדון, יהיה זכאי החבר גם להטבות המפורטות להלן.

4.2  הטבת הצטרפות למועדון.

עם הצטרפותו למועדון, יקבל חבר המועדון 25 נקודות זכות במתנה שיופקדו לחשבון הנקודות שלו.

4.3  הטבת יום-הולדת.

4.3  חברי המועדון יקבלו במועד בו חל יום הולדתם (בהתאם למועד שנמסר לחברה) מתנת יום הולדת בגובה 100 נקודות זכות לחשבון הנקודות. על אף האמור, חברי מועדון חדשים אשר הצטרפו למועדון בחודש הקלנדרי בו חל יום הולדתם ומילאו את פרטי יום ההולדת, יקבלו את ההטבה בחודש העוקב באותם תנאים.

5. שונות

5.1  החברה תהיה רשאית לשנות בכל עת כל תנאי מתנאי תקנון זה, כולן או חלקן, או להפסיק את פעילות המועדון, באופן מלא או חלקי, לתקופה קצובה או לצמיתות, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף להודעה על פרטי השינוי או על מועד הפסקת פעילות המועדון בין שלושה לארבעה חודשים לפני מועד כניסת השינוי לתוקף או מועד הפסקת פעילות המועדון, לפי העניין.

5.2  בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים של החברה בקשר עם המועדון באמצעי מדיה כלשהו, הוראות תקנון זה תגברנה לכל דבר ועניין.

5.3  סמכות השיפוט הבלעדית בגין כל תביעה או סכסוך הנוגע לתקנון זה, כולו או חלקו, תהא נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.

5.4  התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא פונה לכל המינים. עובדי החברה אינם רשאים להצטרף למועדון.